چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  اعضاء موسس مرکز

اعضای موسس مرکز :

 آقای دکتر امیر بهرامی ( فوق تخصص غدد و متابولیسم، استاد)
 آقای دکتر اکبر علی عسگرزاده ( فوق تخصص غدد و متابولیسم، استاد) 
 آقای دکتر مجید مبصری ( فوق تخصص غدد و متابولیسم، استاد)
 آقای دکتر جاوید صفا ( فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار)
 آقای دکتر نصرت اله ضرغامی ( دکترای تخصصی (Ph.D.) بیوشیمی بالینی، استاد) 
 خانم دکتر میترا نیافر ( فوق تخصص غدد و متابولیسم، استاد)