دوشنبه 29 مرداد 1397 - 08 ذو الحجة 1439
جستجو :
  اعضا مرکز

اعضای شواری پژوهشی مرکز:
 

نام و نام خانوادگی نوع فعالیت درجه علمی رشته تحصیلی ایمیل
دکتر امیر بهرامی عضو موسس و نیمه وقت استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

Bahramia@tbzmed.ac.ir

دکتر فرزاد نجفی پور نیمه وقت دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم farzad278@yahoo.com

Najafipourf@tbzmed.ac.ir

دکتراکبر علی عسگرزاده عضو موسس و نیمه وقت استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم Asgharzadeha@gmail.com

aliasgharzadeha@tbzmed.ac.ir

دکترمجید مبصری عضو موسس و نیمه وقت استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم Mobasserimajid@yahoo.com

Mobasserim@tbzmed.ac.ir

دکترمیترا نیافر عضو موسس و نیمه وقت استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم Niafarm@tbzmed.ac.ir
دکتر ناصر آقامحمدزاده نیمه وقت دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

nmzmd@yahoo.com

دکتر اسمعیل فرجی تمام وقت استادیار فوق تخصص غدد و متابولیسم smlfrj@yahoo.com
دکتر وحیده صدرا تمام وقت استادیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

Sadra.vahideh@gmail.com

دکتر جلیل هوشیار تمام وقت استادیار فوق تخصص غدد و متابولیسم Jalilhoushyar@yahoo.com
دکتر امیر مهدی زاده  تمام وقت استادیار دکترای تخصصی (Ph.D) پژوهشی ژنتیک پزشکی

mehdizadeha@tbzmed.ac.ir
mehdizadeha@outlook.com

زهره رزاقی تمام وقت کارشناس ارشد آمار پزشکی zohreh_razaghi@yahoo.com