جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  کتابها

لیست کتابهای موجود در پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 
 

 بیماریهای غدد درون ریز
 راهنماي عملي مديريت وزن درنوجوانان
 کنترل متابوليسم با ديدگاه بيوشيمي باليني و پايه
 راهنماي بررسي آزمايشگاهي بيماري ديابت
 راهنماي بررسي آزمايشگاهي تشخيص مولکولي با کاربرد هاي باليني
 مطالعه قند و ليپيد تهران (مرحله 2)
  مطالعه قند و ليپيد تهران(دستور العمل شماره1 معاينات باليني و آزمايشگاهي )
 مطالعه قند و ليپيد تهران (دستور العمل شماره3 پيشگيري ثانويه)
 اپيدميولوژ ي و کنترل بيماري هاي شايع در ايران
 سلامت در جمهوري اسلامي ايران
  اخلاق در پزوهش هاي ژنتيک
  باورهاي نادرست در باره ي ديابت
 نقش ترکيبات زيست فعال غذايي در پيشگيري از عوارض ديابت
 راهنماي بررسي آزمايشگاهي اختلالات تيروئيد
  بيماريهاي غدد درون ريز
  سندرم متابوليک از پيشگيري تا درمان
 روشهاي تحقيق باليني
 بررسي باليني و آزمايشگاهي نخستين بيماران ايراني مبتلا به سندرم مقادمت به هورمون تيروئيد
 راهنما براي تشخيص و درمان بيماري چشمي تيروئيد
 يد: عملکرد تيروئيد و سلامت جامعه
   
  لیست کتاب های موجود در این مرکز:   
   
بیماران دیابتی و انتخاب های غذایی سالم

 

  

نوشته شده توسط   الناز خوش زبان