چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
جستجو :
 اولویت های پژوهشی مرکز
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون ریز:
 
  1. اپیدمیولوژی، پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی دیابت
  2. اپیدمیولوژی، پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی استئوپورز
  3. اتیولوژی، پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک/چاقی
  4. پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان بیماری های تیروئید
  5. تشخیص و درمان اختلالت هرمونی (با تاکید براختلالات بلوغ و ....)
  6. سنتز، تولید مواد اولیه، فرمولاسیون و تولید دارو ( با تاکید بر دیابت)
  7. بررسی ژنتیکی، پاتولوژی و بیولوژی مولکولی تومورهای مرتبط با دستگاه اندوکرینی به منظور تشخیص زودرس و درمان
  8. مکانیسم های سلولی و مولکولی مقاومت های دارویی
  9. تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی
  10. بررسی الگوهای مطلوب به منظور تغییرعادات غذایی و رفتارهای تغذیه ای به منظور ارتقای سلامت ( با تکیه بر دیابت و چاقی)